Logo Ouderenbelangen

1699871090971Downloaden

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken?

In 2023 in elk geval € 6.035. Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.

Let er wel op dat wij ouders als 1 schenker zien. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld bent gescheiden. Heeft uw kind een partner en geeft u ze los van elkaar een bedrag? Dan telt dit ook als 1 schenking.

Uw kind betaalt schenkbelasting als alles bij elkaar opgeteld hoger is dan de vrijstelling.

U mag uw kind 1 keer een hoger belastingvrij bedrag schenken

Hoeveel meer? Dat hangt af van wat uw kind met het geld gaat doen. De eenmalig verhoogde vrijstelling mag worden gebruikt voor 1 van de volgende 3 bestedingsdoelen: een eigen woning, een dure studie óf een bestedingsdoel waarover het kind zelf beslist.

Zorg er wel voor dat u de schenking doet als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Of dat de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Schenken op de dag van de 40e verjaardag mag ook.

Let op!

De verhoogde vrijstelling is eenmalig en komt in plaats van de jaarlijkse vrijstelling. U mag uw kind in 2023 dus niet óók nog € 6.035 schenken.

De eenmalig verhoogde vrijstellingen in 2023:

Groninger politiek wakker geschud

Gemeenten en de provincie zijn ook geschrokken van de beelden van afgelopen week waar de Groningers in lange rijen stonden voor hun gemeentehuis voor hun subsidieaanvraag. De politiek wil zich hard maken voor iedere Groninger die recht heeft op subsidie, maar eerst moet de subsidiepot weer worden aangevuld en dat vraagt om besluitvorming in Den Haag. Gedupeerden raken het vertrouwen kwijt in de politiek op deze manier. Ze willen het nu snel en rechtvaardig geregeld zien. Wij roepen de politiek op om deze zaak met voorrang te behandelen!

Wethouder Jelle Zoetendal op de gemeentewebsite: “Natuurlijk willen wij niet dat er steeds meer mensen eenzaam zijn in onze gemeente. Daarom kiezen we er heel bewust voor daar iets aan te doen. Het mooie aan dit plan is dat het sámen met inwoners, professionals en (vrijwilligers) organisaties gemaakt is. Zo hebben we informatie vanuit veel invalshoeken verzameld.”

Het mooie aan dit plan is dat het sámen met inwoners, professionals en (vrijwilligers) organisaties gemaakt is.

Actieplan

Het actieplan bevat allerlei initiatieven om de zorg en ondersteuning anders en beter te organiseren. Belangrijk hierbij is eenzaamheid vroeg te signaleren en zorgen dat wat je doet voor langere tijd effect heeft. Daarom wordt ingezet op meer aandacht voor eenzaamheid, samenwerking en verschillende mogelijkheden om in te zetten bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

Doelstellingen

Speerpunten en maatregelen conform actieplan.

Regie en samenwerking

1. Aanstellen aanjager

2. Lokale coalitie uitbreiden / formaliseren

3. Aansluiten landelijk actieprogramma

Bekendheid en normalisering

4. Communicatiecampagne

5. Voorlichting en training

Zingeving

6. Onderzoek effectieve interventies

7. Interventies en pilots ‘accentwijken’

8. Onderzoek platform + cheques voor bewonersinitiatieven

9. Onderzoek fondsen en subsidies

Deelnemende organisaties

Kernteam

Gemeente, Caleidoscoop

Aanjager

Adviseur vanuit ministerie van VWS, NHL

De volgende organisaties zijn betrokken (geweest) bij het Atelier Sociaal Domein I Eenzaamheid:

Accolade, Alzheimer Nederland, Ateliers Majeur, Bibliotheek, Buitengewoon de Greiden, Buurtzorg Heerenveen Zuid, Caleidoscoop, Comfortzorg, COSBO, De Friese Wouden, Gemeente Heerenveen, Gemeenteraad, Gezondheidscentrum Schoterpoort, GGD Fryslân, Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Het Friese Land, Huisartsenpraktijk Akkrum, Huisartsenpraktijk Gorredijk, Humanitas, It Skûtsje, Maatschappelijk Werk, Mantelzorgers divers, NHL Stenden Hogeschool, Nordwin College, Ouderenvereniging  OOVH Heerenveen, Parochie: HH. Petrus en Paulus, Participatieraad, Raad van Ouderen, Stichting Alzheimer, afdeling Friesland, Stichting Lezen en Schrijven, Thuiszorg Het Friese Land, VluchtelingenWerk Noord Nederland, Voedselbank Heerenveen, Vrijwilligers divers, WoonFriesland, Zorggroep Sintmaarten

Meer informatie

Contact

Diana Elsinga, beleidsregisseur sociaal domein | preventie Wmo & gezondheid. 06-52600390

Stichting Sociaal Goud hield zich al langer bezig met het bestrijden van eenzaamheid, maar sinds deze week staat de telefoon roodgloeiend. De stichting heeft namelijk een bel-service opgezet tegen eenzaamheid, waar vrijwilligers en ouderen zich voor op kunnen geven. Meedoen? Kijk op https://sociaalgoud.nl/heel-friesland-belt/ en geef je op! Naast bellen kunnen (er voor) ouderen ook klusjes geplaatst worden op de Sociaal Goud app, de vrijwilligers van Sociaal Goud staan klaar om klusjes als boodschappen doen en de hond uit laten op te pakken.

Stichting Sociaal Goud houdt zich bezig met zorg innovaties tegen eenzaamheid en is actief in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Gedurende de Coronacrisis zet Sociaal Goud zich in binnen de hele provincie met de Sociaal Goud app en de actie Heel Friesland Belt.

We zouden het ontzettend fijn vinden als jullie dit ook kunnen delen in jullie netwerk, zodat ons bereik vergroot wordt en we zo veel mogelijk mensen kunnen helpen!

 Klik op deze drive link voor beeldmateriaal en tekst.

Mocht u nog vragen hebben of met ons willen samenwerken, dat horen wij dat graag!

Alvast bedankt, 

Het Sociaal Goud team

Mail: info@sociaalgoud.nl

Tel: 0631671589

 

 

 

 

Natuurlijk Herdenken

De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as

Over de dood, rouwen en herdenken wordt tegenwoordig anders gedacht. De invulling van een uitvaart is heel persoonlijk. Stond eerst vooral het afscheid van de overledene centraal, vandaag wordt bij een uitvaart steeds vaker het leven gevierd. De manier waarop de overledene geleefd heeft, is daarbij het uitgangspunt. Wat vond de overledene belangrijk en wat waren de dingen waar hij/zij van hield? De mogelijkheid om het lichaam ‘terug te geven’ aan de natuur spreekt mensen in toenemende mate aan.

Wat is natuurlijk herdenken?

De Stichting Natuurlijk Herdenken is opgericht om ruimte te bieden aan de vraag om as te mogen verstrooien in de vrije natuur, in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bij natuurlijk herdenken staat de natuur centraal. Met het verstrooien van de as wordt het lichaam als het ware teruggeven aan de natuur. De plaats waar de as verstrooid is, krijgt geen markering met bijvoorbeeld een steen met een naam, bloemstuk, foto’s …. De plek zélf is de herinnering. En de natuur bepaalt hoe de plek zich ontwikkelt. Natuurlijk herdenken kent ook geen openingstijden, hekken, toegangspoorten of aangeharkte paadjes. Mens en dier zijn welkom.

Persoonlijke wensen centraal

Tijdens en na een uitvaart is – binnen de wet - bijna alles mogelijk. Tijdens de condoleance kan bijvoorbeeld de favoriete wijn van de overledene geschonken worden en ook de plechtigheid wordt persoonlijk vormgegeven. Een heel eigen invulling van de asbestemming kan daar ook bij horen. Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens.

Vooraf nadenken over wat u wilt…

Gelukkig denken steeds meer mensen ook in een vroeg stadium na over hun (eigen) uitvaart. Dat is ook belangrijk voor de nabestaanden. Na een overlijden moet er immers in een emotionele periode een groot aantal beslissingen worden genomen. En dat óók nog eens in korte tijd. Is bij nabestaanden dan bekend wat uw wensen zijn, dan kan dat bij het verwerken van het verlies een belangrijke rol spelen. En dat geldt ook voor wat u wilt dat er met uw as gebeurt! Vergeet niet uw wensen vast te leggen én te bespreken.

In ons land vindt direct na de crematieplechtigheid de crematie (verassing) plaats. De wet op de Lijkbezorging bepaalt vervolgens dat de overgebleven as nog een maand in het crematorium bewaard moet worden. Pas daarna mag er een bestemming aan de as worden gegeven. Mensen zoeken steeds vaker naar een bijzondere plek om de as te mogen verstrooien. Volgens de wet moet er dan echter wel altijd toestemming zijn van de eigenaar van de grond.

Begeleiding en toestemming

Wilt u as verstrooien in natuurgebieden van Staatsbosbeheer, dan helpt de Stichting Natuurlijk Herdenken u. Wij begeleiden u volledig, verzorgen de toestemming en geven een certificaat af. U kunt de as zelf verstrooien, maar desgewenst kunnen wij de verstrooiing ook voor u verzorgen. In overleg met de Stichting Natuurlijk Herdenken kan invulling gegeven worden aan uw wensen.

Heeft u vragen over het verstrooien van as in de vrije natuur – of dat nu in een speciaal aangewezen natuurgebied is of in een ander gebied van Staatsbosbeheer – neemt u dan contact op met de Stichting Natuurlijk Herdenken: 0313 422 307 of info@natuurlijkherdenken.nl. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook op onze website kijken: www.natuurlijkherdenken.nl

 

Een verhuld ouderenprobleem

 

Ouderen en problemen zijn volop benoembaar en aan veel van deze problemen wordt de nodige aandacht besteed al is het vaak onvoldoende. De positie van de oudere is de laatste jaren sterk veranderd door een sterk veranderde visie betreffende de omgang met ouderen.

In een ver achter ons liggend verleden werden mensen die niet meer in staat waren hun eigen bestaan te leiden, opgevangen door hun kinderen en tot aan de dood toe werden verzorgd. De laatste jaren klinkt terecht de roep naar een omgang met ouderen die langer zelfstandig hun eigen bestaan op orde moeten houden en ook tot veel later moeten blijven door werken.

 Veel van de problematiek die het op latere leeftijd nog zelfstandig moeten functioneren met zich meebrengt is dagelijks nieuws en komt ook in deze brochure uitgebreid aan de orde. Er is echter een onderdeel van het steeds ouder zelfstandig blijven functioneren dat niet of nauwelijks enige aandacht krijgt en wel degelijk een enorme invloed heeft op het functioneren van het bestaan.

Het gaat in dit specifieke geval om het ontstaan van schulden en leven op of onder het sociaal minimum omdat ouderen niet meer kunnen omgaan met de vraag die de maatschappij van hen vraagt. Veel van de voorzieningen waar iedereen recht op heeft, worden door ouderen niet of onvoldoende aangevraagd omdat de manier waarop dit soort zaken dient te worden aangevraagd geautomatiseerd gedaan moeten worden en dat deze manier van aanvragen blijkbaar te ingewikkeld is en veel ouderen geen gebruik maken van voorzieningen waarop zij recht hebben.

Doordat veel ouderen geen gebruik maken van de rechten die zij hebben, raken steeds meer ouderen in financiële problemen. Geen gebruik maken van bijvoorbeeld voldoende huurtoeslag betekent, dat de persoon die onvoldoende of geen toeslag heeft aangevraagd terwijl daar wel recht op is, dat deze persoon onder de grens van het zogenaamde sociale minimum leeft en dus eigenlijk onder het bestaansminimum.

Gezien de meest recente onderzoeken naar mensen in een problematische schuldenpositie zijn ouderen een zeer kwetsbare en moeilijk bereikbare groep. In de praktijk van de wettelijke schuldsaneringsregeling is het helaas zo dat steeds vaker ouderen moeten worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. De reden hiervan is dat er sprake is van het ontstaan van een problematische schuldenlast die vooral wordt veroorzaakt door het niet gebruik maken van de voorzieningen waar men recht op heeft en als tweede belangrijke oorzaak het niet durven of kunnen vragen van de juiste hulp.

Het hebben van schuld of het niet kunnen betalen van de vaste lasten en andere rekeningen is een onderwerp waar zeker ouderen niet graag of helemaal niet over willen of durven te praten, laat staan dat je met deze problemen hulp gaat vragen. Hulp vragen is ook moeilijk en vergt ook dat je over een hoge drempel moet heenstappen, maar is wel noodzakelijk om het bestaan op orde te houden en niet verder te vervallen in een hopeloze situatie.

Vraag daarom tijdig hulp als u het inzicht in uw zaken kwijt bent, vraag hulp bij het aanvragen van de noodzakelijke voorzieningen als de toeslagen en mocht u financieel niet meer kunnen rondkomen, dan kunt u altijd met een deskundige of bijvoorbeeld de rechtbank contact opnemen, die u vervolgens doorverwijzen naar een deskundige om u bij te staan met het oplossen van uw financiële problemen.  

Wil je knutselen? Zoek je een knutselidee? Dan vind je vast iets op deze website! Veel knutselideeën die je kunt knutselen met allerlei simpele materialen. Je kan kaarten maken, kleuren, vouwen, knippen en plakken en je kan in verschillende rubrieken zoeken. De knutselideeën zijn voor peuters, kleuters en grotere kinderen geschikt, maar ook volwassenen zullen veel dingen voor de knutselhobby kunnen vinden. De meeste knutselmaterialen zul je wel in huis hebben en alle knutselwerkjes worden netjes uitgelegd met tekeningen en / of foto's. Dus kom, ga een knutselwerkje uitzoeken en knutselen.
Veel plezier ermee.

Knutselwerkjes vind je op: www.knutselidee.nl

 

Wad!Zorg levert professionele zorg op Terschelling, door een vast en vertrouwd team. Met 4 zorgverleners is het de kleinste thuiszorgorganisatie van Terschelling en dit heeft verschillende voordelen voor onze cliënten:

De doelgroep van Wad!Zorg is breed, zo kan iedereen bij ons terecht voor verzorging, verpleging en begeleiding.

Wij werken nauw samen met andere disciplines, zoals de huisarts/ het ziekenhuis en fysiotherapie. Hierdoor leveren wij zorg van hoogwaardige kwaliteit aan iedereen die dat nodig heeft en door ons kleine team blijven zorgafspraken duidelijk inzicht.

Bij onze doelgroep kunt u denken aan mensen:

Heeft u verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke hulp nodig, thuis of op uw vakantieadres? Dan staan Mariëtte, Simone, Margriet en Eefje voor u klaar.

Contact opnemen: 06-29374167 of info@wadzorg.nl

Acute zorgondersteuning nodig? Bel dan met 06-21 57 46 79

Contact opnemen? Bel 06-29374167

Met meer dan 260 routes verspreid over Nederland. Nieuwe routes worden automatisch zichtbaar in de app. Houd je app dus regelmatig in de gaten!

Ontdek verrassende plekken. Hoor wonderlijke verhalen van onze boswachters. En geniet van grandioze natuur. Dat kan volop met de unieke routes van Natuurmonumenten. Gratis en eenvoudig te downloaden. Natuurbeleving gegarandeerd!

De Natuur Route app van Natuurmonumenten is een gratis app mat wandelroutes, fietsroutes en kanoroutes. Boswachters nemen u mee door ‘hun’ natuur.

Natuur Routes biedt:
✿ Ruime keuze uit gratis wandel- fiets en kanoroutes
✿ Routes door heel Nederland
✿ Eenvoudige selectie mogelijk van routes in de buurt
✿ Routes door schitterende natuurgebieden
✿ Routes voorzien van gebiedskaart
✿ Markante routepunten onderweg
✿ Routepunten toegelicht door onze boswachters
✿ Ook weergave van routepunten in tekst en foto’s
✿ Offline beschikbaar. Download uw routes onbeperkt en gratis via Wifi

Na afloop bent u een unieke natuurervaring rijker!

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl