Logo Ouderenbelangen

Het epidemiologisch beeld is nu gunstig: een relatief laag aantal besmettingen en weinig nieuwe opnames in de ziekenhuizen en op de IC’s. Het RIVM geeft wel aan dat we rekening moeten houden met een mogelijke opleving van het virus en de opkomst van nieuwe varianten. De situatie is anders dan de afgelopen 2 jaar. Nederland is beter voorbereid en beschermd, vooral dankzij de opbouw van onze beschermingsgraad. Dat komt doordat veel mensen gevaccineerd zijn of eerder een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt. Die bescherming neemt af over tijd. Daarom bereiden we ons voor op verschillende scenario’s, waarin het aantal besmettingen weer toeneemt.

Zicht op het virus

Het RIVM houdt zicht op het virus door nieuwe oplevingen zo vroeg mogelijk te signaleren met instrumenten zoals rioolwatersurveillance, het monitoren van het aantal opnames in ziekenhuizen en op IC’s, de situatie in de verpleeghuizen en de internationale situatie. Het RIVM houdt de bescherming tegen het virus in de gaten door te kijken naar de vaccinatiegraad, het doen van onderzoek naar de (langetermijn-) effectiviteit van de coronavaccins en serologisch onderzoek.

Voorbereiding: testen en vaccineren

De GGD heeft een basiscapaciteit testen en vaccineren beschikbaar en kan snel opschalen wanneer nodig. Zelftesten bij klachten is het uitgangspunt, maar als het nodig is kan de GGD opschalen voor testen. Voor vaccineren is de huidige basiscapaciteit 300.000 vaccinaties per week, dit kan in 3 weken naar wekelijks 500.000 en binnen 6 weken naar wekelijks 1,5 miljoen vaccinaties. Het ministerie van VWS houdt er rekening mee dat in de komende maanden nieuwe vaccinatierondes nodig zijn. Indien nodig is er voldoende voorraad coronavaccins om de hele Nederlandse bevolking een herhaalvaccinatie aan te bieden. Het RIVM en de Gezondheidsraad blijven adviseren over de noodzaak voor een herhaalprik. Diverse farmaceuten werken momenteel aan aangepaste coronavaccins, zoals voor de omikronvariant. Zodra aangepaste vaccins op de Europese markt verschijnen, kan Nederland binnen de huidige aankoopcontracten van dezelfde farmaceut, de vaccins die we dan nog tegoed hebben, omzetten naar de nieuwe.

Het Maatschappelijke Impact Team

Er komt een Maatschappelijk Impact Team dat adviseert over de sociale, maatschappelijke en economische impact van coronamaatregelen. Jolande Sap wordt kwartiermaker en beoogd voorzitter van dit Maatschappelijk Impact Team. Het Maatschappelijk Impact Team staat naast het Outbreak Management Team en zal parallel daaraan adviseren over de bredere maatschappelijk impact van voorgestelde maatregelen. Het staat het Maatschappelijk Impact Team vrij om ook ongevraagd advies te geven.

Zorgketen optimaliseren

Eén van de doelen van het coronabeleid is om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het is belangrijk dat de (reguliere) zorgketen goed kan blijven functioneren, ook bij een opleving van het virus. De zorg heeft zich dan ook voorbereid op een komende coronagolf na het advies van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgmedewerkers. Er wordt gewerkt aan een optimale en flexibele inzet van zorgmedewerkers. Op basis van de aanbevelingen van het expertteam COVID ziekenhuiszorg bevordert het kabinet een effectieve inzet van de bestaande capaciteit in de hele zorgketen. Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld de brede inzet van nieuwe initiatieven in de zorg die in de afgelopen 2 jaar succesvol zijn gebleken, maar nog niet in het hele land zijn toegepast. Het kabinet vraagt het LNAZ en de ROAZ- regio’s er voor te zorgen dat deze initiatieven tijdig in het hele land worden toegepast.

Sectoren

De overheid heeft zich voorbereid op een opleving van het virus, maar tegelijkertijd kan iedereen bijdragen aan het openhouden van de samenleving. Bijvoorbeeld door je te houden aan basisadviezen zoals handen wassen, thuis te blijven bij klachten, dan een zelftest te doen, te ventileren en de geadviseerde vaccinaties te halen. Het kabinet is verder ook het gesprek aangegaan met sectoren om samen te werken aan een langetermijnaanpak van corona. Ondernemers en instellingen hebben de afgelopen 2 jaar veel ervaring opgedaan en weten welke preventieve maatregelen en interventies het beste in de praktijk werken. Sectoren als het onderwijs, de culturele sector, sport, busvervoer, contactberoepen en de reisbranche hebben al voorstellen gedaan. Sectoren noemen een registratie- en gezondheidscheck van bezoekers vaak als werkbare maatregel. Ook looproutes, kuch- en spatschermen en vaste zitplaatsen zijn voor sectoren reële opties. De komende maanden blijft het kabinet in gesprek met de sectoren om hun plannen verder vorm te geven. Er worden maatregelenladders per sector gemaakt, oplopend van minder ingrijpende naar zwaardere maatregelen. Bij een nieuwe opleving van het virus staan de uitgewerkte sectorplannen aan de basis van het coronabeleid als ze voldoende solide zijn. Alleen bij zwaarwegende redenen kan van de sectorplannen worden afgeweken: als er sprake is van een zwart scenario, kunnen verdergaande maatregelen onvermijdelijk zijn.

Het uitgangspunt van het kabinet daarbij is het sluiten van scholen of de kinderopvang te allen tijde voorkomen, vanwege de impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Onderwijs ligt bij het treffen van eventuele maatregelen onderop de stapel. Er zal slechts sprake zijn van een (gedeeltelijke) sluiting als er een virus(variant) komt, waarbij scholieren, studenten en personeel in de scholen en onderwijsinstellingen direct gevaar lopen.

Kwetsbaren

Het openhouden van de samenleving vraagt om een preventieve aanpak, gezond verstand en is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. In het bijzonder heeft het kabinet in de voorbereidingen voor de langetermijnstrategie aandacht voor kwetsbare groepen en mensen die nog steeds de impact van de epidemie aan den lijve ondervinden, zoals mensen met langdurige klachten na corona, ondernemers met schulden en jongeren. Sectoren is ook gevraagd rekening te houden met medisch kwetsbaren. Sectoren weten zelf wat het beste werkt om hun klanten, bezoekers, leerlingen en medewerkers met een kwetsbare gezondheid te blijven verwelkomen en het kabinet denkt hierin met hen mee.

De officiële aftrap van de campagne vond op 25 november 2020 plaats tijdens het onlinecongres ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’. Ook werd het inspiratieplatform www.dewaardevanouderworden.nl  gelanceerd. Op deze website vinden de aankomende oudere generaties (55+’ers) onafhankelijk en simpel advies om zich effectief voor te bereiden op een minder mobiele levensfase. Door op tijd stappen te zetten, behoudt deze groep langer de regie en onafhankelijkheid.

 

Minister Hugo de Jonge (VWS) over ‘De waarde van ouder worden’: 'Ouder worden komt niet alleen met gebreken. Ouderen staan nog midden in de samenleving. Ze passen op hun kleinkinderen, zetten zich in bij verenigingen, zijn mantelzorgers en willen hun ervaringen meegeven aan de volgende generatie. Kortom: ouderen doen ertoe. Door dit te herkennen, erkennen en omarmen, werken we aan een samenleving waarin de waarde van ouderen niet verloren gaat.'

Over de campagne. In de campagne komen bekende en minder bekende Nederlanders aan het woord, die vertellen wat voor hen de waarde is van het ouder worden. Willeke Alberti figureert tijdens de campagne in een bijzonder filmpje, waarin ze samen met haar kleindochter te zien is. 'Ik heb veel meer zelfvertrouwen dan vroeger. Het leven, daar moet je van leren. Daar word je ook wijzer van. Dat is het mooie van ouder worden', zegt ze. Een orchideeënkweker zag dat de overname van zijn zaak niet doorging en besloot dan maar zelf door te werken. 'Die orchideeën houden me jong. Net als de jonge orchideeënkwekers die ik help door mijn kennis en ervaring met hen te delen', zegt hij.

‘De waarde van ouder worden’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met de Raad van Ouderen (RvO). Zie voor meer informatie ook www.dewaardevanouderworden.nl. Het manifest is opgesteld door drie initiatiefnemers. Deze initiatiefnemers zijn Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer), Jan Slagter (bestuurder Omroep MAX) en Manon Vanderkaa (directeur KBO-PCOB). Met het manifest willen de initiatiefnemers zich inzetten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben.

 

Bron: Rijksoverheid

(Foto Martijn Beekman /VWS - 2018)

Basisregels voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt:

Werk thuis tenzij het echt niet anders kan

Het advies blijft om thuis te werken tenzij echt niet anders kan.

Regels voor hygiëne

Regels voor 1,5 meter afstand houden

Regels voor het vermijden van drukte

In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

Draag een mondkapje

Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een niet-medisch mondkapje in de volgende situaties:

In de volgende situaties hoeft u geen mondkapje te dragen:

Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.

Regels voor testen en thuisblijven bij klachten

Iedereen die corona-gerelateerde klachten heeft dient thuis te blijven en zich te laten testen op het coronavirus. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. En mensen die positief testen op corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet verder verspreiden. Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden.

Lees meer over het testen en de regels over quarantaine. Hier is ook een brochure te vinden die mensen hulp en ondersteuning biedt bij quarantaine.

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl