Logo Ouderenbelangen

In onze woongroep wonen de – nu 28 – leden zelfstandig in hun eigen appartement. Ieder heeft zijn eigen woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken, plus een balkon of terras. Het betreft sociale huurwoningen.

In onze gezamenlijke woonkamer drinken we koffie of een borrel, eten we af en toe samen, kijken een film; handwerken, schilderen en klaverjassen we. Ook worden er uitjes buiten de deur georganiseerd.

Er is dus veel gezelligheid!

De leeftijdgrens voor aanmelden is 50 tot 75 jaar.

Wij kijken naar elkaar om en bieden hulp, maar geen zorg.

Ieder draagt naar vermogen bij aan het reilen en zeilen van de woongroep.

Meer informatie is te vinden op onze website: www.vigo-veenendaal.nl

Het initiatief voor deze actie komt uit het coalitieakkoord van de provincie Utrecht, waarin een proef met gratis regionaal openbaar vervoer is aangekondigd. Deze is bedoeld om ouderen met een krappe beurs meer bewegingsvrijheid te geven en kansen om sociale contacten aan te knopen. De proef met gratis OV is voorbereid in samenwerking met vervoerders U-OV en Syntus Utrecht en zal in september a.s. van start gaan. De actie loopt tot december 2023.

Ouderen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, wonen in de provincie Utrecht en voor 100 procent aangewezen zijn op een AOW-uitkering zonder pensioen kunnen vanaf september a.s. gebruik maken van dit bijzondere aanbod. Iedereen die voldoet aan deze voorwaarden en zich heeft aangemeld voor deze actie ontvangt een gratis ov-abonnement dat op hun persoonlijke OV chipkaart wordt geladen. Met deze pas is het mogelijk om in de gehele provincie Utrecht gratis gebruik te maken van het Dal Vrij Provincie Utrecht reisproduct. Daarmee kan men op doordeweekse dagen na 9 uur gratis reizen met bus, tram en buurtbus in de provincie Utrecht. In het weekend en op officiële feestdagen is de gehele dag gratis reizen mogelijk. Met dit reisproduct kan men ook gebruik maken van de flex diensten van beide Utrechtse vervoerders.

Meer weten?

De provincie Utrecht bereidt momenteel een informatiecampagne voor samen met vervoerders U-OV en Syntus Utrecht om breed bekendheid te geven aan deze proef met gratis OV. Op de campagnesite komt meer informatie over hoe men zich voor deze actie kan aanmelden. De actie met gratis reizen wordt mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage door de provincie Utrecht van 1,3 miljoen euro.

In Stichtse Vecht ervaart 31% van de bevolking een gevoel van matige eenzaamheid en 7% ernstige eenzaamheid. Dit is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde. Bij senioren ligt dit percentage iets hoger. In Stichtse Vecht zijn veel initiatieven waar mensen aan mee kunnen doen als zij zich eenzaam voelen.

Door ons aan te sluiten bij Eén tegen eenzaamheid laten we zien dat eenzaamheid ook in Stichtse Vecht een belangrijk thema is. We willen eenzaamheid aanpakken, maar we kunnen dit niet alleen. We vragen daarom iedereen een steentje bij te dragen. – Wethouder Hetty Veneklaas

Doelstellingen

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft de doelstelling voor de aanpak tegen eenzaamheid vastgelegd in de Nota Positief gezondheidsbeleid 2020-2023. De doelstelling is:

  • In 2022 hebben inwoners, vrijwilligers en professionals een grotere bewustwording van eenzaamheid, waardoor eenzaamheid eerder gesignaleerd wordt en doorbroken kan worden.

Deze doelstelling is uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Nota Positief Gezondheidsbeleid 2020-2021, zodat we het doel kunnen bereiken door middel van concrete acties. Het uitvoeringsplan is vastgesteld door het college van B&W en bevat de volgende punten:

  • Aansluiten bij andere beleidsterreinen en initiatieven en onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welzijnsactiviteiten, sport, mantelzorg, armoede, re-integratie en statushouders.
  • Samenwerking met partners en bedrijven opzetten en verbeteren. Dit zijn onder andere scholen, kerken en ondernemers. Deze partijen betrekken bij de aanpak en hen stimuleren zelf acties op touw te zetten.
  • Informatievoorziening voor inwoners door middel van een campagne/aandacht in de Week tegen Eenzaamheid. We communiceren alles vanuit één herkenbare naam.
  • Bewustwording en signalering door professionals en vrijwilligers verbeteren door middel van trainingen/bijeenkomsten in Maarssen, Maarssenbroek, Loenen en Breukelen. Ervaringsdeskundigen zijn belangrijk in de overdracht van informatie. De samenwerking met hen wordt daarom vastgelegd.
  • Sociale kaart: onderzoeken wat er in Stichtse Vecht allemaal al gebeurt en dit samenbrengen in de juiste vorm.
  • Onderzoeken welke nieuwe voorzieningen wenselijk zijn. Met aandacht voor met name nieuwe (vormen van) ontmoetingsplekken. Vervolgonderzoek kan zich richten op jongeren, activiteiten voor zingeving en een meldpunt/hulplijn. Deze onderwerpen kwamen naar voren tijdens de startbijeenkomst.
  • Onderzoek naar interventies voor mensen met problematische eenzaamheid klachten. Dit maatwerk is noodzakelijk naast bestaande initiatieven die met name voorzien in activiteiten.

Deze punten worden uitgevoerd door een kernteam bestaande uit: Gemeente Stichtse Vecht, Welzijn Stichtse Vecht, Jeugd-Punt, Handjehelpen en MRs Unlimited. Hierbij betrekken zij zoveel mogelijk andere partners.

2020

We zijn februari 2020 gestart met een Startbijeenkomst aanpak eenzaamheid Stichtse Vecht. Tijdens deze bijeenkomst hebben we veel ideeën opgehaald. Daarna zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van deze ideeën. Dit heeft geleid tot de naam ‘Samen tegen eenzaamheid Stichtse Vecht’ en een speciaal logo. In 2020 staat gepland: in het najaar een training over eenzaamheid voor vrijwilligers, een lezing door een ervaringsdeskundige, het betrekken van partners bij Samen tegen eenzaamheid en bewustwording onder inwoners vergroten door middel van communicatie. De aftrap is in de Week tegen Eenzaamheid.

Deelnemende organisaties

Gemeente Stichtse Vecht, Welzijn Stichtse Vecht, Jeugd-Punt, Handjehelpen, MRs Unlimited, Kom Erbij, Slot Zuylen, Bibliotheek Angstel Vecht en Venen, Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht.
Daarnaast is er een grote groep geïnteresseerden, zoals kerken, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en  inwoners op persoonlijke titel.

Meer informatie

Contact

Veronique Rap, beleidsadviseur gemeente: veronique.rap@stichtsevecht.nl of  06 5807 6275

Bereikt u in het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan krijgt u de ouderenkorting en misschien ook de alleenstaandeouderenkorting.

Ouderenkorting

U krijgt de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt.

Tabel ouderenkorting 2022
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 38.465 € 1.726
vanaf € 38.465 tot € 49.972 € 1.726 - 15% x (verzamelinkomen - € 38.465)
vanaf € 49.972 € 0
Tabel ouderenkorting 2021
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.971 € 1.703
vanaf € 37.971 tot € 49.324 € 1.703 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.970)
vanaf € 49.324 € 0
Tabel ouderenkorting 2020
Verzamelinkomen Ouderenkorting
tot € 37.373 € 1.622
vanaf € 37.373 tot € 48.186 € 1.622 - 15% x (verzamelinkomen - € 37.372)
vanaf € 48.186 € 0

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt deze kortingen via de AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Alleenstaandeouderenkorting

U krijgt de alleenstaandeouderenkorting als u:

Wilt u weten of u recht hebt op een AOW-uitkering voor alleenstaanden? Dit kunt u navragen bij de SVB.

De hoogte van de alleenstaandeouderenkorting is:

Tabel alleenstaandeouderenkorting
Jaar Alleenstaandeouderenkorting
2022 € 449
2021 € 443
2020 € 436

 

Natuurlijk Herdenken

De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as

Over de dood, rouwen en herdenken wordt tegenwoordig anders gedacht. De invulling van een uitvaart is heel persoonlijk. Stond eerst vooral het afscheid van de overledene centraal, vandaag wordt bij een uitvaart steeds vaker het leven gevierd. De manier waarop de overledene geleefd heeft, is daarbij het uitgangspunt. Wat vond de overledene belangrijk en wat waren de dingen waar hij/zij van hield? De mogelijkheid om het lichaam ‘terug te geven’ aan de natuur spreekt mensen in toenemende mate aan.

Wat is natuurlijk herdenken?

De Stichting Natuurlijk Herdenken is opgericht om ruimte te bieden aan de vraag om as te mogen verstrooien in de vrije natuur, in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bij natuurlijk herdenken staat de natuur centraal. Met het verstrooien van de as wordt het lichaam als het ware teruggeven aan de natuur. De plaats waar de as verstrooid is, krijgt geen markering met bijvoorbeeld een steen met een naam, bloemstuk, foto’s …. De plek zélf is de herinnering. En de natuur bepaalt hoe de plek zich ontwikkelt. Natuurlijk herdenken kent ook geen openingstijden, hekken, toegangspoorten of aangeharkte paadjes. Mens en dier zijn welkom.

Persoonlijke wensen centraal

Tijdens en na een uitvaart is – binnen de wet - bijna alles mogelijk. Tijdens de condoleance kan bijvoorbeeld de favoriete wijn van de overledene geschonken worden en ook de plechtigheid wordt persoonlijk vormgegeven. Een heel eigen invulling van de asbestemming kan daar ook bij horen. Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens.

Vooraf nadenken over wat u wilt…

Gelukkig denken steeds meer mensen ook in een vroeg stadium na over hun (eigen) uitvaart. Dat is ook belangrijk voor de nabestaanden. Na een overlijden moet er immers in een emotionele periode een groot aantal beslissingen worden genomen. En dat óók nog eens in korte tijd. Is bij nabestaanden dan bekend wat uw wensen zijn, dan kan dat bij het verwerken van het verlies een belangrijke rol spelen. En dat geldt ook voor wat u wilt dat er met uw as gebeurt! Vergeet niet uw wensen vast te leggen én te bespreken.

In ons land vindt direct na de crematieplechtigheid de crematie (verassing) plaats. De wet op de Lijkbezorging bepaalt vervolgens dat de overgebleven as nog een maand in het crematorium bewaard moet worden. Pas daarna mag er een bestemming aan de as worden gegeven. Mensen zoeken steeds vaker naar een bijzondere plek om de as te mogen verstrooien. Volgens de wet moet er dan echter wel altijd toestemming zijn van de eigenaar van de grond.

Begeleiding en toestemming

Wilt u as verstrooien in natuurgebieden van Staatsbosbeheer, dan helpt de Stichting Natuurlijk Herdenken u. Wij begeleiden u volledig, verzorgen de toestemming en geven een certificaat af. U kunt de as zelf verstrooien, maar desgewenst kunnen wij de verstrooiing ook voor u verzorgen. In overleg met de Stichting Natuurlijk Herdenken kan invulling gegeven worden aan uw wensen.

Heeft u vragen over het verstrooien van as in de vrije natuur – of dat nu in een speciaal aangewezen natuurgebied is of in een ander gebied van Staatsbosbeheer – neemt u dan contact op met de Stichting Natuurlijk Herdenken: 0313 422 307 of info@natuurlijkherdenken.nl. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook op onze website kijken: www.natuurlijkherdenken.nl

 

Een verhuld ouderenprobleem

 

Ouderen en problemen zijn volop benoembaar en aan veel van deze problemen wordt de nodige aandacht besteed al is het vaak onvoldoende. De positie van de oudere is de laatste jaren sterk veranderd door een sterk veranderde visie betreffende de omgang met ouderen.

In een ver achter ons liggend verleden werden mensen die niet meer in staat waren hun eigen bestaan te leiden, opgevangen door hun kinderen en tot aan de dood toe werden verzorgd. De laatste jaren klinkt terecht de roep naar een omgang met ouderen die langer zelfstandig hun eigen bestaan op orde moeten houden en ook tot veel later moeten blijven door werken.

 Veel van de problematiek die het op latere leeftijd nog zelfstandig moeten functioneren met zich meebrengt is dagelijks nieuws en komt ook in deze brochure uitgebreid aan de orde. Er is echter een onderdeel van het steeds ouder zelfstandig blijven functioneren dat niet of nauwelijks enige aandacht krijgt en wel degelijk een enorme invloed heeft op het functioneren van het bestaan.

Het gaat in dit specifieke geval om het ontstaan van schulden en leven op of onder het sociaal minimum omdat ouderen niet meer kunnen omgaan met de vraag die de maatschappij van hen vraagt. Veel van de voorzieningen waar iedereen recht op heeft, worden door ouderen niet of onvoldoende aangevraagd omdat de manier waarop dit soort zaken dient te worden aangevraagd geautomatiseerd gedaan moeten worden en dat deze manier van aanvragen blijkbaar te ingewikkeld is en veel ouderen geen gebruik maken van voorzieningen waarop zij recht hebben.

Doordat veel ouderen geen gebruik maken van de rechten die zij hebben, raken steeds meer ouderen in financiële problemen. Geen gebruik maken van bijvoorbeeld voldoende huurtoeslag betekent, dat de persoon die onvoldoende of geen toeslag heeft aangevraagd terwijl daar wel recht op is, dat deze persoon onder de grens van het zogenaamde sociale minimum leeft en dus eigenlijk onder het bestaansminimum.

Gezien de meest recente onderzoeken naar mensen in een problematische schuldenpositie zijn ouderen een zeer kwetsbare en moeilijk bereikbare groep. In de praktijk van de wettelijke schuldsaneringsregeling is het helaas zo dat steeds vaker ouderen moeten worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. De reden hiervan is dat er sprake is van het ontstaan van een problematische schuldenlast die vooral wordt veroorzaakt door het niet gebruik maken van de voorzieningen waar men recht op heeft en als tweede belangrijke oorzaak het niet durven of kunnen vragen van de juiste hulp.

Het hebben van schuld of het niet kunnen betalen van de vaste lasten en andere rekeningen is een onderwerp waar zeker ouderen niet graag of helemaal niet over willen of durven te praten, laat staan dat je met deze problemen hulp gaat vragen. Hulp vragen is ook moeilijk en vergt ook dat je over een hoge drempel moet heenstappen, maar is wel noodzakelijk om het bestaan op orde te houden en niet verder te vervallen in een hopeloze situatie.

Vraag daarom tijdig hulp als u het inzicht in uw zaken kwijt bent, vraag hulp bij het aanvragen van de noodzakelijke voorzieningen als de toeslagen en mocht u financieel niet meer kunnen rondkomen, dan kunt u altijd met een deskundige of bijvoorbeeld de rechtbank contact opnemen, die u vervolgens doorverwijzen naar een deskundige om u bij te staan met het oplossen van uw financiële problemen.  

Wil je knutselen? Zoek je een knutselidee? Dan vind je vast iets op deze website! Veel knutselideeën die je kunt knutselen met allerlei simpele materialen. Je kan kaarten maken, kleuren, vouwen, knippen en plakken en je kan in verschillende rubrieken zoeken. De knutselideeën zijn voor peuters, kleuters en grotere kinderen geschikt, maar ook volwassenen zullen veel dingen voor de knutselhobby kunnen vinden. De meeste knutselmaterialen zul je wel in huis hebben en alle knutselwerkjes worden netjes uitgelegd met tekeningen en / of foto's. Dus kom, ga een knutselwerkje uitzoeken en knutselen.
Veel plezier ermee.

Knutselwerkjes vind je op: www.knutselidee.nl

 

PERSBERICHT
Amersfoort, 14 juni 2018

Gevolgen van een val kunnen enorm groot zijn

Helft van de 65-plussers neemt ’s nachts onnodig risico

Bijna de helft van de ouderen geeft aan de route naar het toilet niet goed te hebben verlicht. Hiermee lopen zij onnodig risico om ’s nachts ten val te komen. In 2016 overleden 3.883 ouderen aan de gevolgen van een val1. 38% van de 65-plussers is de afgelopen twee jaar een of meerdere keren gevallen. Meer dan een kwart van hen moest medische hulp inroepen 2 en ondervindt nog dagelijks klachten als gevolg van hun val. In enkele gevallen zijn de gevolgen zelfs zo groot dat er niet meer zelfstandig thuis gewoond kan worden. Of dat er voortaan een rollator of rolstoel aan te pas moet komen. En dat kan vaak voorkomen worden!

Dat kan anders…
Om nachtelijke valpartijen te voorkomen, is goede verlichting van essentieel belang. De helft van de ouderen loopt een serieus risico door ’s nachts in het donker naar het toilet te gaan. Uit onderzoek3 van Stichting Zilver Wonen blijkt dat bijna de helft van hen (47,5%) de route naar het toilet slecht tot niet heeft verlicht. Coen Staal, voorzitter van de stichting Zilver Wonen hierover: “Door lampen met een bewegingssensor te plaatsen, ziet men ’s nachts goed waar men loopt. Dat kan al met kleine lampjes bijvoorbeeld vlak boven de plinten, waardoor de partner ’s nachts niet wakker wordt van een ‘zee aan licht’.”

Een door Uneto-VNI erkende Comfortinstallateur, Erwin Roks, geeft hier in een filmpje uitleg over. Daarin wordt getoond dat op 15 cm van de vloer aangebrachte lichtjes door middel van een sensor aanspringen, dus als iemand ’s nachts naar het toilet gaat, wordt de route naar het toilet verlicht.  

Zelfde verdieping
Bijna 12% van de ouderen heeft geen toilet op dezelfde verdieping als de slaapkamer. Om het risico van vallen op de trap in het donker te verkleinen, is de beste optie om goed te overwegen een toilet te bouwen op dezelfde verdieping als de slaapkamer. Staal: “Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen wandbeugels aan de draaizijde van de trap (dus aan de andere kant dan waar de leuning zit) voor extra houvast zorgen.”

Woonscan - check je eigen woning op veiligheid
Ouderen denken vaak wel na over de veiligheid in hun woning, maar weten soms niet waar de informatie hierover vandaan te halen. Om hen daarbij een handje te helpen, biedt de stichting Zilver wonen via haar website www.zilverwonen.nl de woonscan aan. Met deze gratis scan kan worden nagegaan of een huis geschikt is voor ouderen om veilig in te kunnen en blijven wonen. Aan de hand van een korte vragenlijst wordt het huis getest op valveiligheid, verlichting en brand- en inbraakpreventie.

Stichting Zilver Wonen (ZW)
Naast onderzoek om ouderen te laten nadenken over aanpassingen aan hun huis, beheert stichting Zilver Wonen (ZW) ook het digitale platform www.zilverwonen.nl. De stichting is in april 2015 opgericht om ouderen bewust te maken van hun (woon)situatie en van de noodzaak om vooruit te kijken.

Partners van de stichting ZW zijn onder meer ANBO (o.a. onderzoek en individuele adviezen over langer thuis wonen, Rabobank (o.a. ouderenadviseurs, lokale voorlichtingsmarkten), Uneto-VNI (o.a. adviezen en installatie op maat van badkamer tot lifttrap via de Comfortinstallateurs) en Evident P.R. (management van de stichting en communicatie).

1 http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=7052_95&D1=84&D2=a&D3=0,15-21&D4=l&HDR=G1,G2,G3&STB=T&VW=T

2 Onderzoek uitgevoerd door Novioresearch onder 541 65- tot 80-jarigen, waarvan 251 mannen en 290 vrouwen.

3 Onderzoek uitgevoerd onder 3.888  zelfstandig wonende ouderen tussen de 60 – 80 jaar

Met meer dan 260 routes verspreid over Nederland. Nieuwe routes worden automatisch zichtbaar in de app. Houd je app dus regelmatig in de gaten!

Ontdek verrassende plekken. Hoor wonderlijke verhalen van onze boswachters. En geniet van grandioze natuur. Dat kan volop met de unieke routes van Natuurmonumenten. Gratis en eenvoudig te downloaden. Natuurbeleving gegarandeerd!

De Natuur Route app van Natuurmonumenten is een gratis app mat wandelroutes, fietsroutes en kanoroutes. Boswachters nemen u mee door ‘hun’ natuur.

Natuur Routes biedt:
✿ Ruime keuze uit gratis wandel- fiets en kanoroutes
✿ Routes door heel Nederland
✿ Eenvoudige selectie mogelijk van routes in de buurt
✿ Routes door schitterende natuurgebieden
✿ Routes voorzien van gebiedskaart
✿ Markante routepunten onderweg
✿ Routepunten toegelicht door onze boswachters
✿ Ook weergave van routepunten in tekst en foto’s
✿ Offline beschikbaar. Download uw routes onbeperkt en gratis via Wifi

Na afloop bent u een unieke natuurervaring rijker!

Wat is ‘koffertijd’

OPHALEN VAN HERINNERINGEN AAN VROEGER

Met een koffer vol voorwerpen, muziek, spel, foto’s en filmpjes kunt u samen met mij fijne momenten beleven door het ophalen van herinneringen aan vroeger. Gesprekstof genoeg.

Als professionele welzijnsmedewerker kom ik graag bij u thuis of bij uw welzijnsorganisatie met een van mijn koffers om een dagdeel te vullen met activiteiten die gekoppeld zijn aan een thema.

Ik kan eenmalig bij u komen, maar u kunt natuurlijk ook meerdere malen van mijn diensten gebruik maken door een abonnement (5 bijeenkomsten) te nemen. Het voordeel van dit laatste is dat u kunt genieten van meerdere thema’s en dat u per saldo goedkoper uit bent. Hoe u gebruik kunt maken van mijn diensten leest u onder het kopje ‘Aanvragen’ op de website www.koffertijd.nl.

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl