Logo Ouderenbelangen

Samen tegen eenzaamheid Stichtse Vecht

In Stichtse Vecht ervaart 31% van de bevolking een gevoel van matige eenzaamheid en 7% ernstige eenzaamheid. Dit is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde. Bij senioren ligt dit percentage iets hoger. In Stichtse Vecht zijn veel initiatieven waar mensen aan mee kunnen doen als zij zich eenzaam voelen.

Door ons aan te sluiten bij Eén tegen eenzaamheid laten we zien dat eenzaamheid ook in Stichtse Vecht een belangrijk thema is. We willen eenzaamheid aanpakken, maar we kunnen dit niet alleen. We vragen daarom iedereen een steentje bij te dragen. – Wethouder Hetty Veneklaas

Doelstellingen

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft de doelstelling voor de aanpak tegen eenzaamheid vastgelegd in de Nota Positief gezondheidsbeleid 2020-2023. De doelstelling is:

  • In 2022 hebben inwoners, vrijwilligers en professionals een grotere bewustwording van eenzaamheid, waardoor eenzaamheid eerder gesignaleerd wordt en doorbroken kan worden.

Deze doelstelling is uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Nota Positief Gezondheidsbeleid 2020-2021, zodat we het doel kunnen bereiken door middel van concrete acties. Het uitvoeringsplan is vastgesteld door het college van B&W en bevat de volgende punten:

  • Aansluiten bij andere beleidsterreinen en initiatieven en onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welzijnsactiviteiten, sport, mantelzorg, armoede, re-integratie en statushouders.
  • Samenwerking met partners en bedrijven opzetten en verbeteren. Dit zijn onder andere scholen, kerken en ondernemers. Deze partijen betrekken bij de aanpak en hen stimuleren zelf acties op touw te zetten.
  • Informatievoorziening voor inwoners door middel van een campagne/aandacht in de Week tegen Eenzaamheid. We communiceren alles vanuit één herkenbare naam.
  • Bewustwording en signalering door professionals en vrijwilligers verbeteren door middel van trainingen/bijeenkomsten in Maarssen, Maarssenbroek, Loenen en Breukelen. Ervaringsdeskundigen zijn belangrijk in de overdracht van informatie. De samenwerking met hen wordt daarom vastgelegd.
  • Sociale kaart: onderzoeken wat er in Stichtse Vecht allemaal al gebeurt en dit samenbrengen in de juiste vorm.
  • Onderzoeken welke nieuwe voorzieningen wenselijk zijn. Met aandacht voor met name nieuwe (vormen van) ontmoetingsplekken. Vervolgonderzoek kan zich richten op jongeren, activiteiten voor zingeving en een meldpunt/hulplijn. Deze onderwerpen kwamen naar voren tijdens de startbijeenkomst.
  • Onderzoek naar interventies voor mensen met problematische eenzaamheid klachten. Dit maatwerk is noodzakelijk naast bestaande initiatieven die met name voorzien in activiteiten.

Deze punten worden uitgevoerd door een kernteam bestaande uit: Gemeente Stichtse Vecht, Welzijn Stichtse Vecht, Jeugd-Punt, Handjehelpen en MRs Unlimited. Hierbij betrekken zij zoveel mogelijk andere partners.

2020

We zijn februari 2020 gestart met een Startbijeenkomst aanpak eenzaamheid Stichtse Vecht. Tijdens deze bijeenkomst hebben we veel ideeën opgehaald. Daarna zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van deze ideeën. Dit heeft geleid tot de naam ‘Samen tegen eenzaamheid Stichtse Vecht’ en een speciaal logo. In 2020 staat gepland: in het najaar een training over eenzaamheid voor vrijwilligers, een lezing door een ervaringsdeskundige, het betrekken van partners bij Samen tegen eenzaamheid en bewustwording onder inwoners vergroten door middel van communicatie. De aftrap is in de Week tegen Eenzaamheid.

Deelnemende organisaties

Gemeente Stichtse Vecht, Welzijn Stichtse Vecht, Jeugd-Punt, Handjehelpen, MRs Unlimited, Kom Erbij, Slot Zuylen, Bibliotheek Angstel Vecht en Venen, Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht.
Daarnaast is er een grote groep geïnteresseerden, zoals kerken, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en  inwoners op persoonlijke titel.

Meer informatie

Contact

Veronique Rap, beleidsadviseur gemeente: veronique.rap@stichtsevecht.nl of  06 5807 6275

Contact

Voor vragen, meer informatie of andere zaken kunt u per mail contact opnemen. Voor het inleveren van artikelen of foto’s voor de thema “Uit de oude doos” kunt u ook het mail adres gebruiken.

Mail: info@ouderenbelangen.nl